Wat is PxZorg?

PxZorg is een visie op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg. Cohesie, VieCuri en Burgerkracht Limburg zijn de initiatiefnemers, maar uiteraard spelen ook andere partijen zoals gemeenten, Vincent van Gogh, de Zorggroep, GGD en andere zorgpartners hier een grote rol in. 

Binnen deze visie werken zij samen mét de burger in zijn rol als patiënt aan betere en doelmatige zorg in Noord-Limburg.De visie staat beschreven in 5 uitgangspunten, de 5 P's:               

Preventie in de Populatie                                                                                                                            

Preventie betekent voorkomen. Gezond leven en vermijden van risico’s voorkomen het krijgen van een ziekte of aandoening niet, maar verminderen wel de kans hier op. Hoe minder mensen in Noord-Limburg ziek worden, des te lager is het beroep op de zorg. Alle professionals, instellingen, onderwijs en overheid hebben een rol in en belang bij preventie en vroegsignalering van (chronische) ziekten en risicofactoren.

Voorbeelden uit de praktijk: PxZorg draagt bij om te komen tot een 'Rookvrije Generatie', o.a. door het organiseren van een symposium voor zorgprofessionals. En ondersteunt de ketenzorg 'valpreventie'.

Patiënt als Persoon

Ieder mens is uniek en zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, onder eigen regie en zeggenschap. Uitgangspunt is dat de professional zowel de zorgvrager als debpartner ondersteunt in het (her)vinden van gezondheid. Dit partnerschap vraagt om een persoonlijke en evenwaardige benaderingswijze en gespreksvoering. Zo kan de patiënt zoveel mogelijk zelf bepalen wat hij of zij belangrijk vindt en welke ondersteuning hem of haar het best past.

Voorbeelden uit de praktijk: PxZorg ondersteunt en stimuleert het in de praktijk brengen van het gedachtegoed 'Positieve Gezondheid' en 'persoonsgerichte' zorg.

Participatie als Prioriteit

Het motto van PxZorg is: geen nieuwe zorg zonder zorgvragers te betrekken bij de ontwikkeling. Of het nu gaat om bestaande zorg anders inrichten, of de invoering van een nieuwe behandelvorm: het is van groot belang om zorgvragers en/of hun vertegenwoordigers in een vroegtijdig stadium te betrekken. Patiëntgerichte zorg IS zorg waarover met zorgvragers is gecommuniceerd en afgestemd.

Voorbeelden uit de praktijk: werving en inzet van patientenparticipanten bij o.a. de evaluatie van de spoedpost, het ontwikkelen van de zorgkaart en bij het valpreventieproject.  

Paden met Partners

Zorg waarbij verschillende zorgpartners samenwerken, kunnen de duur van opname en behandeling bekorten zonder op de kwaliteit in te boeten. Goede afspraken leiden tot efficiëntiewinst en voorkomen dat zorg dubbel geleverd wordt. Samenwerking tussen specialisten, huisartsen en anderen leidt tot meer begrip en inzicht.

Voorbeelden uit de praktijk: de app en website MCC PxZorg bevat informatie voor de verschillende (transmurale) zorgprofessionals, zoals inhoudelijke werkafspraken, het vinden van een vervolgbed of van een collega in Noord-Limburg.  

Professionele Performance

Van zorgprofessionals mag worden verwacht dat zij werken volgens vastgestelde standaarden en dat zij bereid zijn (intercollegiaal) verantwoording af te leggen over hun handelen. Voor transmurale en ketenzorg dienen nieuwe protocollen te worden vastgesteld, die makkelijk te bekijken moeten zijn voor alle betrokken disciplines.

Voorbeelden uit de praktijk: Er wordt gezamenlijke scholing (DOC1.5) georganiseerd door VieCuri en Cohesie. Ook is er een mogelijkheid om incidenten bij andere partijen te melden, die gezamenlijk worden opgepakt (TIM).