Wat is PxZorg?

Wat is PxZorg?

PxZorg is een visie op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg. Cohesie, VieCuri Medisch Centrum en Burgerkracht Limburg zijn de initiatiefnemers, maar uiteraard spelen ook andere partijen zoals gemeenten in Noord Limburg, geestelijke gezondheidszorg Vincent van Gogh, de Zorggroep, GGD Noord-Limburg en andere zorgpartners hier een grote rol in.

Binnen deze visie werken de bovengenoemde organisaties samen mét de patiënt aan betere en doelmatige zorg in Noord-Limburg. De visie staat beschreven in 5 uitgangspunten, de 5 P's. Deze 5 P’s zullen in de volgende alinea’s worden toegelicht.

Preventie in de Populatie

Preventie betekent voorkomen. Een gezonde levensstijl aanhouden en het vermijden van risico’s voorkomen het krijgen van een ziekte of aandoening niet, maar verminderen wel de kans hier op. Hoe minder mensen in Noord-Limburg ziek worden, des te lager is het beroep op de zorg in Noord-Limburg. Alle professionals, alle instellingen, het onderwijs en overheid hebben een rol in en belang bij preventie en vroegsignalering van (chronische) ziekten en risicofactoren.

Voorbeelden uit de praktijk: PxZorg draagt bij aan het komen tot een 'Rookvrije Generatie' en ondersteunt de ketenzorg 'valpreventie/stevig staan'. Daarnaast is PxZorg ook betrokken bij de programma's 'LiFi’ en ‘Your COACH next door’ (beide leefstijl en overgewicht jeugd).

Patiënt als Persoon

Ieder mens is uniek en zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, onder eigen regie en zeggenschap. Het uitgangspunt is dat de professional zowel de zorgvrager als de partner ondersteunt in het (her)vinden van gezondheid. Dit partnerschap vraagt om een persoonlijke en evenwaardige benaderingswijze en gespreksvoering. Zo kan de patiënt zoveel mogelijk zelf bepalen wat hij of zij belangrijk vindt en welke ondersteuning hem of haar het best past.

Voorbeelden uit de praktijk: PxZorg ondersteunt en stimuleert het in de praktijk brengen van het gedachtegoed 'Positieve Gezondheid' en 'persoonsgerichte' zorg.

Participatie als Prioriteit

Het motto van PxZorg is: ‘geen nieuwe zorg, zonder zorgvragers te betrekken bij de ontwikkeling’. Of het nu gaat om bestaande zorg anders inrichten of de invoering van een nieuwe behandelvorm; het is van groot belang om zorgvragers en/of hun vertegenwoordigers in een vroegtijdig stadium te betrekken. Patiëntgerichte zorg is zorg waarover met zorgvragers is gecommuniceerd en afgestemd.

Voorbeelden uit de praktijk: werving en inzet van patiëntenparticipanten bij o.a. de evaluatie van de spoedpost, het ontwikkelen van de zorgkaart en bij het valpreventieproject.

Paden met Partners

Zorg waarbij verschillende zorgpartners samenwerken, kunnen de duur van opname en behandeling verkorten zonder kwaliteit in te leveren. Goede afspraken leiden tot efficiëntiewinst en voorkomen dat zorg dubbel geleverd wordt. Daarnaast leidt de samenwerking tussen specialisten, huisartsen en andere zorgverleners tot meer begrip en inzicht.

Voorbeelden uit de praktijk: de app en website van MCC PxZorg bevat informatie voor de verschillende (transmurale) zorgprofessionals zoals inhoudelijke werkafspraken, een zorgkaart voor de regio, het vinden van een vervolgbed of van een collega in Noord-Limburg.

Professionele Performance

Van zorgprofessionals mag worden verwacht dat zij werken volgens vastgestelde standaarden en dat zij bereid zijn (intercollegiaal) verantwoording af te leggen over hun handelen. Voor transmurale en ketenzorg dienen nieuwe protocollen te worden vastgesteld, die makkelijk te bekijken moeten zijn voor alle betrokken disciplines.

Voorbeelden uit de praktijk: Er wordt gezamenlijke scholing (DOC1.5) georganiseerd door VieCuri en Cohesie. Ook is er een mogelijkheid om incidenten bij andere partijen te melden, die gezamenlijk worden opgepakt (TIM).