Wat is PxZorg?

PxZorg is een visie op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg. Coöperatie Cohesie U.A. Huisartsenzorg, VieCuri Medisch Centrum en Burgerkracht zijn de initiatiefnemers, maar uiteraard spelen ook andere partijen zoals gemeenten, Vincent van Gogh, de Zorggroep, Hulp bij Dementie en andere particuliere partijen hier een grote rol in. Binnen deze visie werken zij samen mét de burger in zijn rol als patiënt en cliënt aan betere zorg in Noord-Limburg.De visie staat beschreven in de visie PxZorg in 5 uitgangspunten.              

Preventie in de Populatie                                                                                                                            

Gezond leven en vermijden van risico’s sluiten het krijgen van een ziekte of aandoening niet uit, maar verminderen wel de kans op ziekte. Hoe minder mensen in Noord-Limburg ziek worden, des te lager is het beroep op de zorg. Alle professionals, instellingen, onderwijs en overheid hebben een rol in en belang bij preventie en vroegsignalering van (chronische) ziekten en risicofactoren.

Patiënt als Persoon

Ieder mens is uniek en zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, onder eigen regie en zeggenschap. Uitgangspunt is dat de professional de zorgvrager als partner ondersteunt in het (her)vinden van gezondheid. Dit partnerschap vraagt om een persoonlijke en evenwaardige benaderingswijze en gespreksvoering, opdat de patiënt zoveel mogelijk zelf kan bepalen wat hem of haar het best past door te kiezen uit alternatieven.

Participatie als Prioriteit

Het motto van PxZorg is: geen nieuwe zorg zonder zorgvragers te betrekken bij de ontwikkeling. Of het nu gaat om een zorgpad of een locatieverandering of de invoering van een nieuwe behandelvorm: het is van groot belang om zorgvragers en/of hun vertegenwoordigers in een vroegtijdig stadium te betrekken. Patiëntgerichte zorg IS zorg waarover met zorgvragers is gecommuniceerd en afgestemd.

Paden met Partners

Zorgpaden en ketenzorg waarin partners over de diverse lijnen samenwerken, kunnen de duur van opname en behandeling bekorten zonder op de kwaliteit in te boeten. Goede afspraken leiden tot ontdubbeling en efficiëntiewinst. Samenwerking tussen specialisten, huisartsen en anderen leidt tot meer begrip en inzicht in elkaars benaderingswijze. Wijk- en buurtgericht werken brengt nieuwe partners in beeld die samenwerken in multidisciplinaire teams.

Professionele Performance

Van zorgprofessionals mag worden verwacht dat zij werken volgens vastgestelde standaarden en dat zij bereid zijn (intercollegiaal) verantwoording af te leggen over hun handelen. Voor transmurale en ketenzorg dienen nieuwe protocollen te worden vastgesteld, die makkelijk benaderbaar moeten zijn voor alle betrokken disciplines.