TIM

Transmuraal incident melden
Tijdens de samenwerking met een ketenpartner kan zich een (bijna) incident voordoen. Deze (bijna) incidenten die betrekking hebben op  het zorgproces in de keten, kunnen worden gemeld in het TIM systeem. TIM staat voor Transmuraal Incident Melden. 

Wie mag een incident melden?
Diegenen die een melding kunnen maken zijn:

  • Cohesie: huisartsen
  • De Zorggroep: specialisten ouderengeneeskunde (SO), basisartsen, verpleegkundig specialisten (VS)
  • Ambulancezorg Limburg: kwaliteitsfunctionarissen
  • VieCuri: medisch specialisten, arts assistenten en de kwaliteitsfunctionarissen van de laboratoria
  • Crisisdienst Vincent van Gogh instituut: psychiaters, AIOS en SPV in crisisdienst
  • Adelante revalidatie Venlo: revalidatie artsen en AIOS
  • Proteion: specialisten ouderengeneeskunde (SO), basisartsen, verpleegkundig specialisten (VS)

Hoe een incident melden?
Er zijn twee soorten melding:

  1. Proces-gerelateerd: een incident m.b.t. werkprocessen, faciliteiten etc. waarbij patiëntgegevens niet relevant zijn of niet noodzakelijk zijn om het incident te analyseren. Een voorbeeld: de telefonische bereikbaarheid van een organisatie is niet goed. 
  2. Patiënt-gerelateerd: een incident wat plaatsgevonden heeft binnen het zorgproces van een specifieke patiënt. Bij deze melding wordt de naam en geboortedatum van de patiënt vermeld. In de melding wordt aangegeven dat de patiënt toestemming heeft gegeven om deze informatie te delen.

De melder wijst een melding toe aan de organisatie waar het incident heeft plaatsgevonden of waarmee in de samenwerking iets mis is gegaan; dus aan de andere ketenpartner dan waar de melder zelf werkt.

Klik hier voor de link naar het meldformulier.

Toestemming patiënt
Voorafgaand aan het melden van een patiënt-gerelateerd incident, vraagt de melder toestemming aan de patiënt om zijn persoonsgegevens te delen met een of meerdere bij de TIM aangesloten ketenpartners. Tevens geeft de melder aan dat, waar nodig, de medische gegevens ingezien kunnen worden. Hierbij is het goed om uit te leggen wat het doel is van de TIM: het leren van incidenten en het verbeteren van de zorg en de samenwerking tussen zorgorganisaties. De melder legt in het patiëntdossier vast dat een transmuraal incident gemeld is en dat patiënt toestemming heeft gegeven.

De TIM-organisatie
Elke ketenpartner heeft een TIM-coördinator aangesteld die de meldingen ontvangt en in behandeling neemt. De TIM-coördinator analyseert de melding, in overleg met een commissie die minimaal bestaat uit de TIM coördinator en een arts. Uit de analyse naar de oorzaak van het incident worden verbetermaatregelen geformuleerd en toegewezen aan de juiste personen. Waar nodig is er overleg met de TIM-coördinator van de meldende organisatie.

Centrale TIM-commissie
Naast de TIM commissies per organisatie is er een Centrale TIM commissie. De commissie heeft tot doel het toetsen en borgen van veiligheid vanuit de informatie van incidentmeldingen. Indien nodig kan deze commissie de TIM coördinatoren ondersteunen bij het onderzoeken en afhandelen van toegewezen meldingen. De Centrale TIM Commissie bespreekt twee maandelijks aan de hand van de geanonimiseerde meldingen of er trends te zien zijn of dat bepaalde zaken op hoger niveau opgepakt moeten worden.   

Voor organisatorische vragen over TIM kunt u terecht bij tim@viecuri.nl.