Wat is MCC PxZorg?

Over MCC PxZorg
‘MCC PxZorg’ bouwt vanuit het samenwerkingsprogramma ‘PxZorg’ met de samenwerkende zorgpartners in Noord-Limburg aan efficiënte, patiëntgerichte en duurzame zorg. Het MCC faciliteert transmurale zaken aan zorgprofessionals met het doel om zorgprofessionals en huisartsen in de regio te bereiken, betrekken en verbinden.

PxZorg
PxZorg is een samenwerkingsprogramma op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg. De visie staat beschreven in 5 uitgangspunten, de 5 P’s.

Preventie in de Populatie 
Preventie betekent voorkomen. Een gezonde levensstijl aanhouden en het vermijden van risico’s voorkomen het krijgen van een ziekte of aandoening niet, maar verminderen wel de kans hier op. Hoe minder mensen in Noord-Limburg ziek worden, des te lager is de vraag naar zorg in Noord-Limburg. Alle professionals, zorginstellingen, het onderwijs en overheid hebben een rol in en belang bij preventie en vroeg signalering van (chronische) ziekten en risicofactoren.

Patiënt als Persoon 
Ieder mens is uniek en zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, onder eigen regie en zeggenschap. Het uitgangspunt is dat de professional zowel de zorgvrager als de partner ondersteunt in het (her)vinden van gezondheid. Dit partnerschap vraagt om een persoonlijke en gelijkwaardige benaderingswijze en gespreksvoering. Zo kan de patiënt zoveel mogelijk zelf bepalen wat hij of zij belangrijk vindt en welke ondersteuning hem of haar het best past.

Participatie als Prioriteit 
‘Geen nieuwe zorg, zonder zorgvragers te betrekken bij de ontwikkeling’, dat is ons motto. Of het nu gaat om bestaande zorg anders inrichten of de invoering van een nieuwe behandelvorm; het is van groot belang om zorgvragers en/of hun vertegenwoordigers in een vroegtijdig stadium te betrekken. Patiëntgerichte zorg is zorg waarover met zorgvragers is gecommuniceerd en afgestemd.

Paden met Partners
Zorg waarbij verschillende zorgpartners samenwerken, kunnen de duur van opname en behandeling verkorten zonder kwaliteit in te leveren. Goede afspraken leiden tot efficiëntiewinst en voorkomen dat zorg dubbel geleverd wordt. Daarnaast leidt de samenwerking tussen specialisten, huisartsen en andere zorgverleners tot meer begrip en inzicht.

Professionele Performance 
Van zorgprofessionals mag worden verwacht dat zij werken volgens vastgestelde standaarden en dat zij bereid zijn (intercollegiaal) verantwoording af te leggen over hun handelen. Voor transmurale en ketenzorg dienen nieuwe protocollen te worden vastgesteld, die makkelijk te bekijken moeten zijn voor alle betrokken disciplines. We hechten waarde aan een goede samenwerking tussen de zorgprofessionals in Noord-Limburg. 

Een netwerk opbouwen
Voor een optimale samenwerking is het belangrijk dat huisartsen, specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, psychiaters, GGD artsen, apothekers en revalidatieartsen elkaar kennen. Daarom brengen we deze partijen graag met elkaar in contact. Het resultaat is een laagdrempelige manier om kennis te delen en samen te werken aan nieuwe initiatieven. Ook biedt MCC PxZorg een plek waar zorgprofessionals terecht kunnen met vragen en/of opmerkingen als het gaat om transmurale vraagstukken.